OGŁOSZENIE II PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE II PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE II PRZETARGU PUBLICZNEGO

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

STRAŻY MIEJSKIEJ

 

1.Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Straż Miejska w Bełchatowie

ul. Kościuszki 15

97-400 Bełchatów

nr telefonu: 601 560 605, 44 635 63 00

e-mail: sm@um.belchatow.pl

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w siedzibie organizatora: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 15, I piętro pokój nr 213, w dniu 31.07.2018r. o godz. 11:00

 

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,4D MIX będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- w siedzibie Straży Miejskiej Bełchatów w dniach 13.07.2018r.-30.07.2018r. w godzinach
8:00 do 13:00.

Szczegółowych informacji na temat składnika rzeczowego majątku ruchomego można uzyskać pod nr tel. 601 560 605, osoba do kontaktu – p. Piotr Barasiński

 

4.Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza:

Marka i typ pojazdu: VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,4D MIX

Rodzaj paliwa: DIESEL

Przebieg w km.: 364854 km

Pojemność silnika: 2370 ccm/57 kW (77KM)

Rok produkcji: 1997

Termin obowiązkowego badania technicznego:20.04.2019r.

Cena wywoławcza pojazdu w zł.: 4270 zł. BRUTTO

 

6. Wymagania jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

1)      imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwa firmy i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

2)      w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG,

3)      oferowaną cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,

4)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

5)      parafowany wzór umowy.

 

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załącznikach

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Straż Miejska w Bełchatowie

Ul. Kościuszki 15

97-400 Bełchatów

 

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki VW TRANSPORTER T4 nr rej PUK 2039”

 

Nie otwierać przed dniem 31.07.2018r. godz. 11:00

 

 

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 nie później jednak niż do dnia 31.07.2018r. do godz. 11.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Bełchatowie ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów, I piętro, pokój nr 213.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 

8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9.Inne informacje:

 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Zarządzenia nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 28.12.2016 roku, oraz pisma WSM.2611.1.2.2018.
 2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia a w przypadku nabycia pojazdu, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
 3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 4. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
 5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu ,

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. O odrzucenie ofert komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofercie.
 3. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwieraniu ofert, o którym mowa, w pkt 3, ustnie, podczas otwarcia.
 4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatecznego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.
 5. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

http://www.e-bip.pl/Start/12552/PublicOrder/20422

 

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności