Deklaracja dostępności cyfrowej strony sm.belchatow.pl

Straż Miejska Bełchatów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sm.belchatow.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sm.belchatow.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2015 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • materiały wideo na stronie zostały opublikowane przed 23 września 2020 r. i nie posiadają transkrypcji

Zgodność strony internetowej wobec ustawy o dostępności cyfrowej:

 • system nagłówków i tytułów,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • możliwość zmiany kontrastu, wielkości fontu,
 • opcja tekstu dla dyslektyków,
 • stosowanie etykiet i alternatywnych tekstów dla grafik i zdjęć,
 • kontekstowy cel linku,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • brak pułapki na klawiaturę,
 • skróty w postaci menu i treści do ważnych spraw dla mieszkańca,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Oświadczenie napisano dnia 26.08.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 31.03.2023 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pawłem Złotowskim Z-cą Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie pod adresem e-mail: sm@um.belchatow.pl lub telefonicznie 44 635 63 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
organ nadzorujący: Komendanta Straży Miejskiej
adres: 97-400 Bełchatów,
ul. Kościuszki 15
e-mail: sm@um.belchatow.pl
telefon: 44 635 63 00.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 Straż Miejska w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15

 • do budynku prowadzą 2 wejścia od szczytu budynki od strony północnej ul. Kościuszki oraz od strony południowej Rajska Aleja, oba wejścia wyposażone są w podjazd dla wózków,
 • przed budynkiem wyznaczono dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku jest winda,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na I piętrze,
 • początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz I piętrze,
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe:

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Przy załatwianiu spraw w Straży Miejskiej istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego polskiego. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy urząd co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać:

 1. telefonicznie w godzinach pracy Straży Miejskiej, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 07:00–15:00 pod numerem tel. 44 635 63 00;
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sm@um.belchatow.pl,
 2. w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP;
 3. na Dyżurce Straży Miejskiej przy ul. Kościuszki 15,
 4. listem na adres: Straż Miejska Bełchatów ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów,
 5. faxem pod numer 44 635 63 10.

W kontaktach ze strażą miejską osoby uprawnione mają również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Należy przez nią rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności