Zakres pracy

Obowiązki strażników miejskich:

 1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2.  poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 5.  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

 

Uprawnienia strażników miejskich:

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
  3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
         a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czyny zabronionego pod groźbą kary;
         b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;
         c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach 
  o wykroczenia;
 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych 
  - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 7. wydawania poleceń;
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;

 

Strażnik może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, do celów określonych w ustawie z dn. 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie realizacji zadań ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej, są:

 1. siła fizyczna w postaci technik:
  a) transportowych;
  b) obrony;
  c) obezwładnienia;
 2. kajdanki zakładane na ręce;
 3. siatka obezwładniająca;
 4. pałka służbowa;
 5. pies służbowy;
 6. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;
 7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności