Zakres pracy

Obowiązki strażników miejskich:

 1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2.  poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 5.  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

 

Uprawnienia strażników miejskich:

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
  3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
         a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czyny zabronionego pod groźbą kary;
         b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;
         c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach 
  o wykroczenia;
 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych 
  - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
 7. wydawania poleceń;
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;

 

Strażnik może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego, do celów określonych w ustawie z dn. 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie realizacji zadań ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa powyżej, są:

 1. siła fizyczna w postaci technik:
  a) transportowych;
  b) obrony;
  c) obezwładnienia;
 2. kajdanki zakładane na ręce;
 3. siatka obezwładniająca;
 4. pałka służbowa;
 5. pies służbowy;
 6. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;
 7. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;Strażnik może stosować jedynie środki, wykazane powyżej, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom. Środki te powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku, do której zostały podjęte.

 

Monitoring Miejski

Straż Miejska w Bełchatowie informuje o funkcjonowaniu na terenie
Miasta Bełchatowa Monitoringu Miejskiego.

Na terenie Miasta Bełchatowa znajduje się 16 kamer, które funkcjonują od 2005r. Jednym z elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo mienia i ludzi na terenie naszego miasta jest System Telewizji Dozorowanej w obiegu zamkniętym często nazywanym Monitoringiem Wizyjnym Miasta. Jest to cenne źródło informacji, które informuje
o zdarzeniach wymagających interwencji zarówno służb jak i odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Obraz zarejestrowany przez kamery monitoringu inicjuje działania interwencyjne Straży Miejskiej oraz Policji. Straż Miejska, która jest podmiotem obsługującym monitoring, na wniosek zainteresowanych, udostępnia zarejestrowany obraz, na zasadach regulujących postępowanie dowodowe
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, a w szczególności  Sądowi, Policji, Prokuraturze.

W trosce o ochronę dóbr osobistych osób widocznych na nagraniach, Straż Miejska udostępnia nagrania innym podmiotom zgodnie z określonymi warunkami zawartymi w art. 11 ust.1 pkt 8 Ustawy o strażach gminnych.

Na terenie Miasta Bełchatów znajduje się 16, które funkcjonują od 2005r.  

Podstawowe cele monitoringu

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • przeciwdziałanie aktom wandalizmu, aktom chuligaństwa i niszczenia mienia,
 • zmniejszenie przestępczości,
 • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom,
 • ochrona porządku publicznego,
 • oddziaływanie prewencyjne,
 • kontrolowanie ruchu ulicznego,
 • gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcą przestępstw i wykroczeń,
 • oddziaływanie prewencyjne.

 

Monitoring miejski funkcjonuje na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną ( miejską).

 

 

 

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności