Rodo

Szanowni Państwo, zgodnie z Art. 13. RODO* informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska Bełchatów jednostka budżetowa Miasta Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, 97-400, ul. Kościuszki 15, (dalej: „SM”), reprezentowana przez Komendanta.
 2. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez SM oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych ą mailowo: iodo@sm.belchatow.pl, lub listownie na adres SM.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, oraz na podstawie RODO*:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody (np. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską).

Art. 6 ust. 1 lit. b) – umowy (np. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Straży Miejskiej);

Art. 6 ust. 1 lit. c) – obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. na potrzeby działań prowadzonych w związku z realizacją zadań ustawowych Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego).

Art. 6 ust. 1 lit. d) -gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (np. na potrzeby działań związanych z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych).

Art. 6 ust. 1 lit. e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. ministerstwa, urząd miasta, itp.) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych ze SM (np. na obsługę informatyczną, prawną, bankową, itp.).
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przechowywać je będziemy w zakresie i przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. dla celów archiwalnych, podatkowych) a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
  2. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych w takim przypadku będzie niezrealizowanie ww. obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy lub na potrzeby określone w zgodzie na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja celu określonego w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 

Monitoring:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest:

Straż Miejska Bełchatów, z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Kościuszki 15 – wykonująca ustawowe zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości w tym utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia -przeciwdziałania przypadkom naruszenia porządku publicznego, utrwalenia dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń oraz ochrony obiektów.

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1 – wykonujący ustawowe zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

 1. W przypadku, pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SM oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony mailowo: iodo@sm.belchatow.pl, lub listownie na adres SM oraz pod nr tel. 44/635-63-00..
 2. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu jest przeciwdziałania przypadkom naruszenia porządku publicznego, utrwalenia dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 pkt. 1 li. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości .
 4. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż 25 dni, z wyłączenie nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Straży Miejskiej Bełchatowa z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
 5. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wynikającego z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby (chyba że administrator wykaże istnienie, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do usunięcia danych (tylko w przypadkach określonych w przepisach).
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SM Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych (do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)).

 

Wykaz lokalizacji monitoringu wizyjnego wraz ze wskazaniem obszaru rejestracji wideo

 

4 kamery

ul. Paderewskiego 6

Obejmuje teren od strony ul. Paderewskiego 6 w kierunku ul. Wojska Polskiego z obiektami (kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa, tereny zieleni).

9 kamer

Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 

Obejmuje Os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 z obiektami (boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni).

15 kamer

Os. Okrzei 2

Obejmuje Os. Okrzei 2 z obiektami (trasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni).

13 kamer

Os. Okrzei przed blokiem nr 22

Obejmuje Os. Okrzei przed blokiem nr 22  z obiektami (plac zabaw „Wesoły Zakątek”, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni na działce o nr 170/4 obr.13).

6 kamer

przy ul. Okrzei

Skwer „Jabłoniowy sad”.

21 kamer

Os. Binków

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Turkusowej na os. Binków

1 kamera

Os. Budowalnych

Park Os. Budowlanych, rejon zbiornika na rzece Rakówce – „Tężnia solankowa”.

17 kamer

Plac Wolności

Monitoring wizyjny obejmuje cały obszar rewitalizowanego Placu Wolności.

2 kamery

Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1

Obejmuje budynek Urzędu Miasta  (parking wraz z wjazdem od ul. Mielczarskiego oraz wewnątrz głównego budynku Urzędu).  

12 kamer

Skrzyżowania ulic

1. ul. Pabianicka skrzyżowanie z ul. Bawełnianą
2. ul. Kościuszki skrzyżowanie z ul. l-go
3. ul. 1-go Maja skrzyżowanie z ul. Kwiatową
4. ul. l-go Maja skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego
5. Pl. Wolności przy Szkole Muzycznej
6. ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul. Bawełnianą
7. ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul.
8. Pl. Narutowicza przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich
9. Dworek Olszewskich przy Muzeum od strony północnej
10. ul. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Nadrzecznej
11. ul. Kościuszki przy Urzędzie Miasta
12. ul. Lecha i Marii Kaczyńskich przy rondzie im. gen. Wybickiego

13 kamer

Węzeł przesiadkowy ul. Czapliniecka 119

Monitoring wizyjny do bydynku węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej 119 w Bełchatowie

 

procedura_monitoringu_15.05.2020r..pdf procedura_monitoringu_15.05.2020r..pdf

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności