Rodo

Szanowni Państwo, zgodnie z Art. 13. RODO* informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska Bełchatów jednostka budżetowa Miasta Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, 97-400, ul. Kościuszki 15, (dalej: „SM”), reprezentowana przez Komendanta.
 2. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez SM oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Złotowskim mailowo: iodo@sm.belchatow.pl, lub listownie na adres SM.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, oraz na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody (np. do celów rekrutacji, udziału w zajęciach organizowanych przez Straż Miejską).

Art. 6 ust. 1 lit. b) – umowy (np. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Straży Miejskiej);

Art. 6 ust. 1 lit. c) – obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. na potrzeby działań prowadzonych w związku z realizacją zadań ustawowych Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego).

Art. 6 ust. 1 lit. d) -gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (np. na potrzeby działań związanych z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych).

Art. 6 ust. 1 lit. e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. ministerstwa, urząd miasta, itp.) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych ze SM (np. na obsługę informatyczną, prawną, bankową, itp.).
  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przechowywać je będziemy w zakresie i przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. dla celów archiwalnych, podatkowych) a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
  2. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych w takim przypadku będzie niezrealizowanie ww. obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy lub na potrzeby określone w zgodzie na ich przetwarzanie jest dobrowolne jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja celu określonego w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 

Monitoring:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Straż Miejska Bełchatów jednostka budżetowa Miasta Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, 97-400, ul. Kościuszki 15, (dalej: „SM”), reprezentowana przez Komendanta.
 2. W przypadku, pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SM oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Złotowskim mailowo: iodo@sm.belchatow.pl, lub listownie na adres SM.
 3. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu jest przeciwdziałania przypadkom naruszenia porządku publicznego, utrwalenia dowodów popełnienia przestępstw lub wykroczeń oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. c RODO[1] (przepis prawa) związany z  art. 9a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż 30 dni, z wyłączenie nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Straży Miejskiej Bełchatowa z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SM Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych (do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)).

 

Wykaz lokalizacji monitoringu wizyjnego wraz ze wskazaniem obszaru rejestracji wideo

 

Numer kamery

Lokalizacja

Obszar rejestracji wideo

KAM 1

 

ul. Pabianicka skrzyżowanie
z ul. Bawełnianą

ul. Pabianicka, Bawełniana.

KAM 2

ul. Kościuszki skrzyżowanie
z ul. 1-go Maja

ul. Kościuszki, 1-go Maja, Witolda Pileckiego, Rodziny Hellwigów.

KAM 3

 

ul. 1-go Maja skrzyżowanie
z ul. Kwiatową

ul. Kwiatowa, 1-go Maja.

KAM 4

ul. 1-go Maja skrzyżowanie
z ul. Dąbrowskiego

ul. Dąbrowskiego, 1-go Maja.

KAM 5

Pl. Wolności przy Szkole Muzycznej

Plac Wolności, ul. Czyżewskiego, Siedzikówny „Inki”.

KAM 6

ul. Piłsudskiego skrzyżowanie
z ul. Bawełnianą

ul. Piłsudskiego, Bawełniana, Grota Roweckiego.

KAM 7

ul. Piłsudskiego skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza

ul. Sienkiewicza, Piłsudskiego.

KAM 8

Pl. Narutowicza przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich

Plac Narutowicza, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich, Fabryczna.

KAM 9

Dworek Olszewskich przy Muzeum od strony północnej

Park przy Dworku Olszewskich

KAM 10

ul. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Nadrzecznej

ul.Witolda Pileckiego, Nadrzecznej, Rondo Andersa.

KAM 11

kamera umiejscowiona w budynku Urzędu Miasta

Plac Narutowicza

KAM 12

ul. Kościuszki przy Urzędzie Miasta

ul. Mielczarskiego, Pabianicka, Kościuszki oraz część Placu Narutowicza.

KAM 13

umiejscowiona na budynku BSM ul. Czyżewskiego 1

ul. Czyżewskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności.

KAM 14

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich przy rondzie im. gen. Wybickiego

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich, Piłsudskiego, Kwiatowa, Placu Wolności.

KAM 15

umiejscowiona na rondzie im. gen. Andersa

ul. Wojska Polskiego, Lipowa, Czaplinecka

KAM 16

umiejscowiona na budynku Urzędu Miasta - parking UM

Plac Narutowicza

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności